ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นางสาวนิตติญา ศรีจันทร์ทับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นางสาวนิตติญา  ศรีจันทร์ทับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติการ


เอกสารแนบ