ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
เอกสารแนบ