ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 35/2561 และ 36/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
เอกสารแนบ