ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" ณ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" ณ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


เอกสารแนบ