ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดสัปดาห์ให้บริการเขียนคำร้องรับรองบุตร/รับบุตรบุญธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดสัปดาห์ให้บริการเขียนคำร้องรับรองบุตร/รับบุตรบุญธรรม


เอกสารแนบ