ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานสนันสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานสนันสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน  ตำแหน่ง นิติกร


เอกสารแนบ